Gwarancje, serwis i reklamacje

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty i są objęte gwarancjami poszczególnych producentów lub importerów. Okres gwarancji jest uzależniony od producenta oraz rodzaju towaru. Okresy gwarancji producentów są podane w opisach poszczególnych towarów na stronie internetowej sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

2. Wszystkie produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów, na stronach internetowych producentów oraz na stronie Sprzedawcy.

 

3. W przypadku skorzystania z usług Serwisu Multimal Janusz Koszałka, Sprzedający udziela dwuletniej gwarancji na wykonane usługi.

 

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jjeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

 

5. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w przypadku stwierdzenia wad fizycznych w trakcie użytkowania towaru. Może on zatem skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u Producenta, we wskazanych w karcie gwarancyjnej punktach serwisowych lub złożyć reklamację do Sprzedawcy korzystając z pośrednictwa poczty e-mail. Należy wtedy podać: imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać reklamowany przedmiot i jego wady.

 

6. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.

 

7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz propozycje dotyczące sposobu realizacji reklamacji należy odesłać na koszt Sprzedającego zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176 ze zm.).